1,6 oC 0,0 km/h 1025,4 hPa
 

 
 

PRZYJACIEL ŚRODOWISKA

Mając świadomość, że nasza działalność ma wpływ na najbliższe otoczenie i środowisko, jednym   z   nadrzędnych   priorytetów  w procesie zarządzania jest dbałość o zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju.


Oszczędna gospodarka surowcami


Spółka OPEC-BIO produkuje  paliwa ekologiczne ze słomy zbóż, siana i roślin energetycznych zaliczane do odnawialnych źródeł energii. Paliwa te współspalamy w Elektrociepłowni Łąkowa w celu wytworzenia ciepła i energii elektrycznej. Pozwala nam to nie tylko na zmniejszenie ilości stosowanych paliw kopalnych, ale przede wszystkim przyczynia się do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń.


Ochrona powietrza atmosferycznego

Ochrona powietrza atmosferycznego realizowana jest nie tylko w miejscu centralnego źródła ciepła, ale także na obszarze całego miasta Grudziądza, w wyniku zrealizowanych dotychczasowo projektów: KAWKA, Sieć Strzemięcin, Sieć Północ.

Pozytywny wpływ na jakość powietrza uzyskujemy poprzez stosowanie wysokosprawnych urządzeń do oczyszczania gazów odlotowych powstających w procesie spalania. Monitorowanie stężeń substancji w spalinach realizujemy w sposób ciągły i okresowy, dzięki czemu na bieżąco kontrolujemy zgodność z dopuszczalnymi stężeniami zanieczyszczeń określonymi w pozwoleniu zintegrowanym.


Ochrona przed hałasem

Dbamy o to, by nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji hałasu wprowadzanego do środowiska. Stosujemy urządzenia o niskim poziomie akustycznym oraz ochronie akustycznej pomieszczeń technicznych. Dotrzymywanie standardów w zakresie emisyjności hałasu realizujemy także poprzez utrzymywanie w należytym stanie technicznym urządzeń energetycznych i pomocniczych.


Ochrona wód

Minimalizujemy nasze oddziaływanie na środowisko wodne poprzez stosowanie nowoczesnej armatury, profilaktyki i cyklicznych przeglądów sieci ciepłowniczej, a także monitoringu procesów technologicznych oraz racjonalnego planowania remontów. 


Gospodarka odpadami


Zagospodarowujemy odpadów paleniskowe, które zgodnie z obowiązującym prawem wykorzystywane są m.in. do utwardzania dróg i innych powierzchni, odciążając jednocześnie istniejące składowiska odpadów.


Ważnym elementem efektywnego zarządzania w Grupie OPEC jest ciągłe wyznaczanie obszarów, dla których istnieje możliwość zmniejszenia uciążliwości środowiskowej.

Nasze działania zostały dostrzeżone i docenione
przez Prezydenta Miasta Grudziądza oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.