-0,4 oC 14,4 km/h 1028,3 hPa
 

 
 

MISJA

Misją Grupy OPEC
jest zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego mieszkańcom i podmiotom gospodarczym oraz dostarczanie energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji przy akceptowalnym przez nich i ekonomicznie uzasadnionym poziomie cen, z zachowaniem zasad odpowiedzialności społecznej.

NASZE WARTOŚCI

1. Jako dostawca niezbędnej usługi budujemy swoją pozycję rynkową podejmując decyzje w odpowiedzialności za przyszłość:

 • spółek Grupy OPEC,
 • Klientów,
 • Partnerów biznesowych,
 • zatrudnionych Pracowników,
 • społeczności lokalnej.

2. Wobec Klientów, partnerów handlowych, konkurentów, pracowników i społeczności lokalnej kierujemy się zasadami:

 • uczciwości,
 • praworządności ze szczególnym uwzględnieniem eliminowania praktyk korupcyjnych,
 • rzetelności,
 • wiarygodności,
 • przejrzystości działań, które mają związek ze społeczeństwem,
 • aktywną obecnością w środowisku lokalnym.

3. Decyzje zarządów spółek Grupy OPEC służące realizacji ich zadań i rozwoju uwzględniają:

 • zasadę zrównoważonego rozwoju,
 • odpowiedzialność wobec otoczenia,
 • odpowiedzialność wobec pracowników.

4. Nadajemy znaczenie osobistym wartościom zatrudnionych pracowników jak:

 • szacunek wobec innych – poszanowanie godności, przekonań i poglądów,
 • zachowanie tajemnicy służbowej i poufności danych,
 • uczciwe wykonywanie swoich obowiązków,
 • dbałość o atmosferę w pracy,
 • nietolerancja dyskryminacji.

5. Uznajemy, że rolą przełożonych jest stworzenie warunków pracy, w których relacje między ludźmi oparte są na prawości, uczciwości i współpracy.