-0,3 oC 0,0 km/h 1031,3 hPa
 

 
 

Dron walczy ze smogiem

2021-10-20

Co roku jesień wiąże się z rozpoczęciem sezonu grzewczego. W Grudziądzu pierwsze ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej popłynęło 19 września br. Także grudziądzanie korzystający z innych systemów cieplnych rozpoczęli już ogrzewanie użytkowanych przez siebie pomieszczeń.

Wraz z rozpoczynającym się sezonem grzewczym można się spodziewać, że w Grudziądzu poziomy dopuszczalnego stężenia pyłów zawieszonych znów zostaną przekroczone, pojawi się smog. Za główne źródło zanieczyszczeń uznaje się domowe piece i kotły, które nie spełniają norm emisyjnych. Zwłaszcza, kiedy spalane są śmieci, odpady i inne substancje niebezpieczne.

Przypominamy, że skażone powietrze, które codzienne wdychamy, zagraża życiu i zdrowiu ludzi – smog przyczynia się do przedwczesnej śmierci oraz występowania wielu chorób m.in. układu oddechowego i krążeniowego. Poza pogorszeniem stanu zdrowia ludzi i zmianami klimatu, zanieczyszczenie powietrza może prowadzić do przyspieszonego niszczenia zabytków i innych dóbr kultury.

W trosce o zdrowie mieszkańców Grudziądza wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego rozpoczęły się rewizje palenisk przeprowadzane przez strażników miejskich.

Na terenie Grudziądza upoważnione przez Prezydenta miasta osoby z Wydziału Ochrony Środowiska i Straży Miejskiej mogą przeprowadzać kontrole związane ze spalaniem odpadów i niedozwolonych materiałów na podstawie art. 334, 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przepisy te odsyłają do: uchwały nr VIII/136/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. sejmiku wojewódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie oraz zarządzenia nr 408/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli palenisk znajdujących się na terenie gminy - miasto Grudziądz.

Na mocy zarządzenia Prezydenta Grudziądza podstawą do podjęcia czynności w zakresie kontroli palenisk domowych oraz palenisk na terenie nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza są:

  1. obserwacje własne prowadzone przez strażników Straży Miejskiej,
  2. informacje otrzymywane od mieszkańców,
  3. informacje otrzymane z Urzędu Miejskiego dotyczące właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili obowiązku złożenia stosownej deklaracji bądź też nie podpisali odpowiedniej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Kontrole odbywają się w obecności właściciela posesji, a w razie jego nieobecności – dorosłego domownika. Municypalni sprawdzają co jest spalane w piecach jak również to, co jest przygotowane do spalenia.

Pamiętajmy, że zabronione jest spalanie tworzyw sztucznych, książek, gazet, mebli jak również węgla brunatnego, miału węglowego gorszej jakości, mokrej biomasy. Dodatkowo należy posiadać świadectwo jakości używanego paliwa stałego.


Za naruszenie obowiązujących przepisów można zostać ukaranym mandatem karnym
w kwocie do 500 złotych.

W tym roku kontrole Straży Miejskiej będą wspierane przez Grupę OPEC. Przy wykorzystaniu nowoczesnego drona, wyposażonego w sensory zanieczyszczeń, odpowiednio uprawnieni pracownicy spółki będą sprawdzać z przestrzeni powietrznej jakość dymu ponad paleniskami.

Czujnik podpięty do drona pozwala bardzo szybko wykryć w spalinach emitowanych z komina danej posesji związki chemiczne (formaldehyd, chlorowodór, siarkowodór, lotne związki organiczne oraz pyły zawieszone - PM 2,5 oraz PM 10), które z dużym prawdopodobieństwem wskazują na spalanie odpadów. Zła jakość dymu będzie podstawą do przeprowadzenia osobistej kontroli przez pracowników Straży Miejskiej pod kątem spalania niedozwolonych materiałów. Strażnicy sprawdzą wówczas czy w piecach i kotłach nie dochodzi do spalania odpadów (styropianu, plastikowych butelek, odzieży, lakierowanego drewna ze starych mebli itp.).